Duurzaam onderweg

Duurzaamheidsverslag ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016

Down

Duurzaam onderweg

Zorgen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland, nu en in de toekomst. Dat is onze missie en daar werken we aan. Samen met anderen. En dat vraagt om duurzaam doen! Dat begint in eigen huis. We willen als organisatie inspireren en aanzetten tot handelen. In dit verslag leest u hoe we onderweg zijn en welke stappen we daarbij in het jaar 2016 hebben gezet.

portretfoto Ongering 5

5 vragen aan
Secretaris-generaal
Lidewijde Ongering

1. Waarom is duurzaamheid voor u een belangrijk thema?

“Duurzaamheid is een thema dat IenM bindt. Nederland staat de komende jaren voor vijf grote maatschappelijke transities: het klimaat en de energietransitie, een klimaatbestendige inrichting van ons land, een intelligent, schoon en toegankelijk vervoerssysteem voor iedereen, circulaire economie en leefbare en bereikbare steden. Transities die het werkveld van IenM raken en waarmee we aan de slag moeten. Verduurzaming loopt als rode draad door al die transities. Dit is voor onze gehele organisatie een gemeenschappelijk thema: iedere medewerker heeft er in het werk mee te maken. Juist daarom wordt van ons verwacht dat wij het goede voorbeeld geven. Aan elkaar binnen de organisatie. Maar ook naar buiten toe. En dat kan ook, want ik merk dat met veel energie en gedrevenheid aan verduurzaming wordt gewerkt. Dat moet ook: practise what you preach.”

2. Wat is de ambitie van IenM voor de komende jaren?

“We hebben de ambitie om op het gebied van duurzaamheid inspirerend en activerend te zijn in zowel het beleid, de uitvoering daarvan, als in onze eigen bedrijfsvoering. Op die drie vlakken willen we aantoonbaar vooruitstrevend en succesvol zijn. Duurzaamheid moet een vanzelfsprekend onderdeel van al ons handelen zijn, geen optelsom van positieve uitzonderingen. We leggen de lat hoog: onze ambitie is om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken. “

3. Wat is er nodig om dit te realiseren?

“Het begint allemaal met de actieve betrokkenheid van alle IenM-medewerkers. Duurzaam handelen moet echt diep in onze haarvaten gaan zitten. Het moet onze manier van werken worden. Cruciaal daarin is de samenwerking met onze partners: toeleveranciers bijvoorbeeld en uitvoerders van onze fysieke projecten. Kijk naar de klimaatneutrale A6, waar zonnepanelen stroom leveren voor de matrixborden en de wegverlichting. Maar ook onze facilitaire en ICT-dienstverleners zoals FM Haaglanden en SSC-ICT werken hard aan een duurzamere bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld met energiezuinigere verlichting, recyclebare drinkbekers of met de duurzame smartphone, de Fairphone. Kleine stapjes misschien. Maar uiteindelijk brengen die ons tot onze doelen van 2030.“

4. Over welk duurzaamheidsresultaat in 2016 bent u het meest trots?

“Ik ben er trots op dat we ons als eerste ministerie en als tweede overheidsorganisatie hebben weten te certificeren op de CO2-Prestatieladder; een instrument dat organisaties helpt bij het reduceren van CO2 door energiebesparing, efficiënter gebruik van materialen en duurzame energie. Daarmee laten we zien dat we zelf ook doen wat we aan anderen vragen. En, niet onbelangrijk: de prestatieladder laat zien wat onze structurele CO2-uitstoot is en toont hoe we die terugbrengen. Met 18 procent reductie in één jaar hebben we vorig jaar een flinke stap gezet. Dat motiveert mij om nieuwe stappen te blijven zetten.”

5. Wat moet volgens u de volgende stap zijn?

“We willen verder groeien op de CO2-Prestatieladder. En met onze omgeving – met name onze toeleveranciers – in gesprek blijven over doelen, resultaten en verwachtingen. Momenteel loopt er een stakeholder- en medewerkersconsultatie gericht op het aanscherpen van onze doelen en acties. En intern zetten we alle schouders eronder. Bijvoorbeeld door in alle relevante interne en externe opdrachten duurzaamheid als expliciete eis op te nemen. Ik wil een cultuur waarin collega’s elkaar erop aanspreken als we het niet goed doen. En elkaar inspireren en helpen waar het beter kan. Door de hele IenM-organisatie en natuurlijk samen met onze partners in de samenleving.”

highlights 2016

Scope

Dit verslag gaat over het kerndepartement en alle agentschappen: Rijkswaterstaat, het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Emissie Autoriteit en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling. Het gaat over de duurzaamheid van onze organisatie en onze activiteiten. De verantwoording van ons beleid staat primair in andere publicaties, zoals brieven aan de Tweede Kamer en de IenM-jaarverantwoording. Sinds drie jaar maken we dit duurzaamheidsverslag om te laten zien welke stappen het ministerie zet in het proces naar een klimaatneutrale en circulaire organisatie. Het verslag dient als meetlat om jaarlijks inzichtelijk te maken wat de vorderingen zijn op weg naar de doelen die we ons gesteld hebben. Dat maakt het tevens mogelijk onze inzet aan te passen, waar dat nodig mocht zijn.

Het verslag bestaat uit drie delen: een deel behandelt de activiteiten van IenM in de breedte, een tweede deel zoomt in op de activiteiten van Rijkswaterstaat en in het laatste deel ten slotte, komen initiatieven van de andere agentschappen en PBL aan de orde.

De 3 prioriteiten van het duurzaamheidsbeleid van het gehele ministerie van Infrastructuur & Milieu:

De keuze voor deze prioriteiten wil niet zeggen dat we voor andere onderwerpen geen aandacht hebben. People, planet, prosperity zien we als pijlers van ons duurzaamheidsbeleid. In dit verslag gaan we ook in op andere onderwerpen, zoals ons werkgeverschap.

Duurzaam doen we samen!

We betrekken onze medewerkers en stakeholders goed bij de keuzes die we maken als het gaat om duurzaamheid. Zo worden onze duurzaamheidambities uitgebreid met medewerkers besproken. En hebben we enkele organisaties uitgenodigd die verder zijn met hun duurzaamheidsbeleid om van ze te leren. Zo verzamelen we ideeën en feedback en willen we onze duurzaamheid stap voor stap verbeteren. Ook uw mening stellen we op prijs! Geef uw reactie door.