Resultaten andere agentschappen en PBL

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kent verschillende organisatieonderdelen, elk met een eigen taak. De uitvoering en ondersteuning van het beleid vindt plaats in verschillende agentschappen die elk een zelfstandig onderdeel zijn van het ministerie. Onder het ministerie van IenM vallen tevens een aantal kennisinstituten waaronder PBL. In dit deel van het duurzaamheidsverslag kijken we naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het KNMI, de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL).

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, milieu en wonen. Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van de taakuitvoering. Als toezichthouder bevordert ILT naleving voor een veilige, duurzame woon- en werkomgeving en transport met beperking van belastende invloeden op het milieu. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beperking van risico’s van gevaarlijke stoffen en industrieën, verantwoorde verwerking van afval en preventie en sanering van vervuilingen in bodem en water.

In de eigen bedrijfsvoering maakt ILT gebruik van de facilitaire diensten van de shared services binnen IenM en houdt zij rekening met de IenM-brede kaders die hiervoor afgesproken zijn. In lijn met het programma ‘Compacte Rijksdienst’ concentreert de Inspectie haar huisvesting op een beperkt aantal locaties. Het tactische wagenparkbeheer is in 2016 overgedragen aan Rijkswaterstaat. Vooruitlopend op invoering in 2017 heeft de inspectie in 2016 geëxperimenteerd met het concept TPAW (tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken).

Nederlandse Emissieautoriteit helpt duurzaamheid werken

Als toezichthouder op emissiereductie en de inzet van hernieuwbare brandstoffen is duurzaamheid voor de NEa core business. Voor haar bedrijfsvoering maakt de NEa gebruik van de shared services van IenM. Daarnaast heeft zij zich actief voorbereid op tijd, plaats en apparaatonafhankelijk werken (TPAW) vanaf 2017. Informeel heeft de NEa oog voor haar sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo organiseert NEa de personeelsuitjes altijd met een sociaal doel voor ogen. NEa-medewerkers hebben met dementerende ouderen gewandeld, een opvangtehuis geschilderd en bomen gekapt voor stichting Natuurmonumenten.

Afgelopen jaar is een bedrijfsactiviteit georganiseerd dat zoveel mogelijk CO2-neutraal was. Alle medewerkers konden vrijwillig emissierechten annuleren om uitstoot te compenseren, er is met vegetarische ‘seaweed’ burgers geluncht, met de wind als brandstof gezeild, eindigend met een vegetarische BBQ. Bovendien heeft de NEa overtollig niet meer actueel materiaal gedoneerd aan stichting Edukans, waardoor kinderen in ontwikkelingslanden nu nog nut hebben van de rekenmachines op zonne-energie en linialen.

Nederlandse Emissieautoriteit helpt duurzaamheid werken

Als toezichthouder op emissiereductie en de inzet van hernieuwbare brandstoffen is duurzaamheid voor de NEa core business. Ook informeel wordt veel met oog op sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid geïnitieerd. Zo organiseert NEa de personeelsuitjes altijd met een sociaal doel voor ogen. NEa-medewerkers hebben met dementerende ouderen gewandeld, een opvangtehuis geschilderd en bomen gekapt voor stichting Natuurmonumenten.

Afgelopen jaar is een bedrijfsuitje georganiseerd dat zoveel mogelijk CO2-neutraal was. Alle medewerkers konden vrijwillig emissierechten annuleren om uitstoot te compenseren, er is met vegetarische ‘seaweed’ burgers geluncht, met de wind als brandstof gezeild, eindigend met een vegetarische BBQ. Daarnaast heeft de NEa overtollig niet meer actueel materiaal gedoneerd aan stichting Edukans, waardoor kinderen in ontwikkelingslanden nu nog nut hebben van de rekenmachines op zonne-energie en linialen.

KNMI

Het KNMI is het nationale instituut voor weer, klimaat en seismologie. Het verstrekt weerinformatie ten behoeve van veiligheid, economie en een duurzame samenleving aan een breed publiek, de overheid, de luchtvaart en de scheepvaart.

Supercomputer

Met klimaatmodellen onderzoekt het KMNI weersituaties in een veranderend klimaat en koppelt hier realistische klimaatscenario's aan. Hiervoor heeft het KNMI een supercomputer in huis. Bij de inkoop van een nieuwe supercomputer in 2016 is de verhouding tussen energieverbruik en geleverde rekenkracht een belangrijk selectiecriterium geweest in. De nieuwe supercomputer maakt gebruik van de meest geavanceerde DLC-technologie (Direct Liquid Cooling) waarbij het systeem de componenten die warmte produceren rechtstreeks met vloeistof koelt. Dit sluit aan op de door het KNMI gebruikte warmte-koudeopslag technologie. Deze techniek wordt tevens gebruikt om enkele gebouwen van het KNMI te verwarmen.

Het KNMI heeft met zijn nieuwe supercomputer een verdere stap gezet naar een duurzame inzet van IT-infrastructuur. Met de nieuwe supercomputer heeft het KNMI meer rekenkracht in huis tegen een veel lager energieverbruik.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

De ANVS ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden.

De ANVS maakt voor de bedrijfsvoering - waaronder inkoop - en facilitaire diensten gebruik van de shared services binnen IenM. Als het gaat om de huisvesting maakt de ANVS gebruik van de faciliteiten van het rijksgebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) waar ze is gehuisvest. Voor wat betreft duurzaamheid volgt de ANVS het beleid van IenM en van BZ.

De ANVS wordt medio 2017 een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO).

Planbureau voor de leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in het primaire proces van het PBL en heeft ook in de bedrijfsvoering permanent aandacht.

Tot december 2016 was het PBL, gevestigd op het Antonie van Leeuwenhoek terrein in Bilthoven en op de Oranjebuitensingel in Den Haag, gecertificeerd volgens ISO 14001, waarbij duurzaamheid een van de auditeisen is. Het PBL is in oktober 2016 verhuisd naar de Bezuidenhoutseweg 30 en bewoont daarmee één van de meest duurzame rijkspanden in Nederland. Het gebouw scoort op de BREEAM-normen voor nieuwbouw en bestaande bouw ‘Very Good’ en heeft een energielabel A. Daarnaast maakt het PBL voor de inkoop van buitenlandse dienstreizen gebruik van de shared services binnen IenM en volgt daarmee de duurzaamheidseisen van IenM.

Binnen het PBL wordt in het project ‘Duurzaam PBL’ gewerkt aan verdere aanscherping van de duurzaamheidsafspraken met de (private) exploitant van het gebouw, aan het verder terugdringen van het aantal vliegkilometers door meer gebruik te maken van de trein voor reizen binnen Europa en het opstellen van een eigen duurzaamheidsverslag.

Top